kc logo

ตามที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกำหนดการเข้าโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 นั้นนักเรียนบางส่วนมีการสอบ GAT/PAT ในวันดังกล่าว

จึงขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้มาดำเนินการประชุมพบครูที่ปรึกษาและทำกิจกรรมอื่นๆตามที่โรงเรียนกำหนด

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559และ เมื่อนักเรียนสอบเสร็จให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนทันที 

เมื่อวันที่  16  กันยายน พ. ศ. 2559 คณะกรรมการนักเรียน รุ่น  48 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีมุทิตาจิต  ประจำปีการศึกษา 2559
 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้บ่มเพาะสั่งสอนศิษย์  
มาตลอดอายุราชการ  ซึ่งคุณครูทั้งหลายเป็นที่เคารพรักของนักเรียนทุกคน 
ณ  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

kc logo

 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโครงการค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้มให้กับนักเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

ตารางการสอบ O-NET ปี 2559 ระดับป.6,ม.3 และ ม.6

onet p6

onet m3

onet m6