วันที่ 24 - 26 กันยายน พ. ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ณ  อิงธารรีสอร์ท  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

                 วันที่ 24 - 25  กันยายน พ. ศ. 2559 คณะครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
กลุ่มในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาราญาน่า  ภูพิมานรีสอร์ท  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

kc logo

ตามที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกำหนดการเข้าโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 นั้นนักเรียนบางส่วนมีการสอบ GAT/PAT ในวันดังกล่าว

จึงขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้มาดำเนินการประชุมพบครูที่ปรึกษาและทำกิจกรรมอื่นๆตามที่โรงเรียนกำหนด

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559และ เมื่อนักเรียนสอบเสร็จให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนทันที 

ตารางการสอบ O-NET ปี 2559 ระดับป.6,ม.3 และ ม.6

onet p6

onet m3

onet m6